Våra tjänster

Vi har erfarenhet och kompetens inom:

  • Ledning och samordning av nyproduktion och ombyggnader av kontor, bostäder och retail

  • Byggekonomi

  • Upphandlingar entreprenad och konsult

  • Entreprenadkonkurser

  • Lokalförsäljning: Från sökning till inflyttning

  • Hyresgästanpassningar

  • Detaljplanarbete, driva hela detaljplanprocessen och projekteringen

  • Analys av fastigheters utvecklingsmöjligheter

  • Teknisk Due Diligence

Projekteringsledning
Projekteringen börjar ofta i programskedet. Ett genomarbetat program ger ett bra underlag för den kommande projekteringen och för upphandling av konsulter. Vår projekteringsledare driver programarbetet och styr projekteringen mot projektets mål. Med hjälp av budgetarbete i olika skeden under projekteringen ges kunden möjlighet att anpassa projektet till nya förutsättningar under resans gång.

Tidsplanering
Projektplanering från tidiga skeden till produktionsskede inkl samordning av de olika processerna.

Byggledning
IWL i Sverige AB erbjuder byggledning i projekt där projekteringen redan är helt eller delvis utförd och där byggarbetena är tänkta att upphandlas som en traditionell general- eller totalentreprenad.

I bygglednings-uppdraget kan ingå att styra entreprenören, samordna kund och hyresgäst, styra ekonomi och hantera eventuella ändringar av projektet samt ansvara för överlämnandet av projektet till förvaltande enhet. I mindre byggledningsuppdrag kan vårt uppdrag vara att leda program- och projekteringsskedet samt att upphandla entreprenör.

Projektekonomi
Kalkylen som görs i systemhandlings-skedet ligger till grund för den budget som sedan läggs för projektet. En ekonomisk prognos görs regelbundet projektet och rapporteras till kunden i en projektrapport.

Största delen av kostnadsstyrningen sker under projekteringsskedet då möjligheten att påverka kostnaderna är som störst.
Utförs kalkyler regelmässigt under projekteringen fångar man tidigt in kostnaderna och kan styra kostnadsdrivande lösningar mot mer ekonomiskt fördelaktiga val.

Inköp
Upphandling av konsulttjänster, entreprenader och konsulter utförs av inköpare med erfarenhet från såväl offentlig som privat sektor. Vi har genomfört projekt åt den offentliga sektorn varför vi har erfarenhet av ”Lagen om Offentlig Upphandling (LoU)”. Inköp planeras och tidplan samordnas med projektering och produktion så att projektet löper smidigt.
Vi har även stor erfarenhet av upphandling av olika typer av entreprenader som Delade-, General- eller Total-entreprenader.

Kvalitetsansvarig
IWL i Sverige AB kan tillhandahålla certifierad Kvalitetsansvarig enligt Plan- och Bygglagen som är certifierade med högsta nivå (K) och har riksbehörighet.

Besiktning
Vi åtar oss att sätta ihop kvalificerade besiktningsgrupper till olika typer av projekt.

Lokalförsörjning
Inom IWL i Sverige AB finns erfarenhet av lokal- och hyresfrågor.
Vi kan, som helt oberoende part, hjälpa företag och organisationer med lokalsökningar och etableringsuppdrag.
Som rådgivare kan vi vara behjälpliga genom hela processen, innefattande allt ifrån lokalbehov, analys av nuvarande lokaler, sökning av lämpliga lokaliseringsalternativ till hyresförhandlingar.

Lokalanalys
Analys och utvärdering av hur befintliga lokaler uppfyller krav utifrån nuvarande och framtida verksamhet och arbetsformer.
Idéstudier och referensexempel med förslag till utvecklingsmöjligheter av lokalerna.

Lokalprogram
Framtagande av lokalprogram som beskriver verksamhetens krav på lokaler och geografisk lokalisering samt tekniska krav på installationer.

Lokalsökning
Sökning av lokalalternativ och utvärdering med beskrivning av alternativen och redovisning av konsekvenser.

Hyresförhandlingar
Förhandling av hyresavtal med definition av lokalstandard och avtalsvillkor.

Upphandling entreprenad och konsult
Upphandlingar baserade på AB resp ABT och ABK samt ABS18 resp Hantverksformulär 17.
Projektanpassade Administrativa Föreskrifter
LoU upphandlingar

Entreprenadkonkurser
Vi bistår vid genomgång av entreprenadekonomi, avtal och förhandlingar

Upphandling av inredning, utrustning och tjänster
Upphandling av hyresgästspecifik inredning och utrustning samt hyresgäst-specifika tjänster.

Flyttlogistik
Upphandling och ledning av allt från flyttfirma, till data- & teleinstallationer.